wpseek.com
WordPress开发者和主题制作者的搜索引擎


sodium_crypto_shorthash_keybytes › WordPress常量

Sincen/a
const SODIUM_CRYPTO_SHORTHASH_KEYBYTES = 16;
定义在:

暂无描述

源码

const SODIUM_CRYPTO_SHORTHASH_KEYBYTES = 16;